هنر خوشنویسی کرمان

هنر خوشنویسی کرمان

سابقه هنر خوشنویسی به عنوان یکی از هنر های سنتی و دینی کرمان تا حدود قرنهای پنجم و ششم هجری باز می . . .

13بهمن1398

0

464

منبت کاری‌ چوب‌

منبت کاری‌ چوب‌

یکی از ظرایف‌ صنایع‌ دستی ایران که‌ چونان دیگر انواع این‌ صنعت پر پیشینه تلفیق بلیغی از‌هنر و حوصله . . .

13بهمن1398

0

433

هنر قلمزنی روی چرم

هنر قلمزنی روی چرم

مرور آثار، علائم، نوشته ها و کتیبه های دوران گذشته تاریخ ایران و نقوشی که در آثار باستانی دیده میشو . . .

13بهمن1398

0

470